Pályázat leadási határideje: 2017. október 15.

A pályázatok benyújtását az alábbi, letölthető dokumentumot kitöltve, személyesen a SZIE Gödöllői Kampuszán a Sportcsarnok Sportirodájában, vagy postán (SZIE Sport Kft, 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. “jelentkezés kedvezményprogramra” jeligével) leadva várjuk a megadott határidőig.

Jelentkezési lap letöltése: Kedvezményprogram_jelentkezés

A kedvezmény programot három kategóriában hirdetjük meg a Szent István Egyetem SZIE Sport Klub kártyájával rendelkező hallgatói részére:

 1. kategória: jelenlegi illetve korábban aktív versenysportolók részére, függetlenül attól, hogy az egyetemhez kötődő egyesületekben sportolnak (sportoltak) -e vagy sem (élsportolói kör), de a Szent István Egyetem hallgatói. A kategóriába jelenleg aktív illetve pályafutásukat korábban befejezősportolók is tartozhatnak, az alábbiak szerint:

– jelenleg is aktív sportoló, érvényes verseny ill. játékengedéllyel rendelkezik és az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti:

 • Olimpiai sportágakban Olimpián, VB-n vagy EB-n felnőtt vagy utánpótlás válogatottként való részvétel
 • Olimpiai sportágakban válogatott sportoló (csapatsportokban min. 10 igazolt, az adott szövetség által hivatalos eseménynek tekintett válogatottság)
 • Országos bajnokságon 1.-3. hely (olimpiai sportágban)
 • Kiemelt csapatsportok esetében adott korosztályban I. osztályú sportoló (minimum 20 bajnoki mérkőzés)

–  jelenleg már nem aktív sportoló, de korábban Olimpián vagy VB-n ill. EB-n elért dobogós helyezést ért el. Egyetem megkezdése előtti tíz évet vesszük figyelembe a elért eredmény tekintetében!

 1. kategória: Az egyetemhez kötődő egyesületekben (Az egyetemhez kötődő egyesület, amelyeknek külön erre vonatkozó együttműködési megállapodása van a Szent István Egyetemmel az Aegon-SZIE Tanulj és sportolj program keretében) sportolók, az egyetemet szervezett egyetemi versenysportban, az egyetem színeiben képviselték és az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik:

– SZIE hallgató, a félév megkezdésekor aktív jogviszonnyal rendelkezik, levelező vagy nappali tagozaton

– aktív, igazolt sportoló, érvényes játék- ill. versenyengedéllyel rendelkezik

– edzések ill. mérkőzések minimum 90 %-án részt vesz

–  szakosztályi, edzői ajánlással rendelkezik (edzések látogatása, versenyeken, mérkőzéseken való részvétel, teljesítmény)

 1. kategória: A SZIE Sport Kft. által működtetett, az AEGON-SZIE Tanulj és sportolj program keretén belül, a szabadidősport számára biztosított időpontokban rendszeresen sportoló, regisztrált, SZIE Sport Klub kártyával rendelkező hallgatók, illetve egyetemi polgárok (szabadidős sportolók tábora), akik valamilyen jogviszonnyal rendelkeznek az egyetemmel.

Az AEGON-SZIE Tanulj és Sportolj! program keretén belül az alábbi kedvezményekkel támogatjuk a fenti három kategóriába tartozó hallgatókat kategóriánként változó mértékben:

Egyéni vizsgarendszer

Egyéni tanrend

Tandíjkedvezmény

Sportösztöndíj

Tanulmányi segítségnyújtás

 SZIE Sport Klub, tagsági kártya

Kollégiumi kedvezmény

Felvételi plusz pontok

A fenti kedvezményeket a kategóriák között és azokon belül is differenciáltan nyújtanánk az alábbiak szerint:

Egyéni vizsgarendszer

Az 1. kategóriába tartozók részére biztosított lehetőség, a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti vizsgarendben foglaltak alapján.

A egyéni vizsgarend szerint tanuló hallgatók a Sportiroda belső rendjének megfelelő napi kapcsolatot és támogatást kapnak, az adott egyesület és szövetséggel történő együttműködés alapján.

Egyéni tanrend

 1. kategóriába tartozók részére adható kedvezmény. A kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet a megkezdett tanulmányi félév szorgalmi időszakában a második hét pénteki nap 12.00 óráig lehet leadni. Ez alól csak a tanév megkezdése után elnyert külföldi ösztöndíj vagy a hallgató életében ez időben bekövetkezett jelentős változások lehetnek kivételek. A TVSZ 25. § alapján kedvezményes tanulmányi rendet meghatározott időre, alkalmanként egyszerre legfeljebb 2 félév időtartamra kérhet a hallgató, az indok megjelölésével. A sportolásra való hivatkozással beadott kérelmekhez a sportigazgató ajánlása szükséges.

Az igénylés további feltételeiről a kari kiegészítés rendelkezik.

A kérelmeket a megadott határidőig, a jelzett tárgyak tárgyfelelőseivel aláíratva a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A kérelmeket (az érintett tárgyfelelősök előzetes, a kérelmen feltüntetett véleményét figyelembe véve) az oktatásért felelős dékán helyettes bírálja el.

Tandíjkedvezmény

1. Kategória esetében differenciáltan:

 1. a) 100%-os kedvezmény alanyi jogon jár az olimpiai sportágak VB, EB és Olimpiai bajnokságok 1-6. helyezettjeinek (a százalék mértéke karonként változtatható)
 2. b) 75%-os kedvezmény alanyi jogon jár az olimpiai sportágak Olimpia, VB, EB 6.-8. helyezettjeinek.
 3. c) 50%-os kedvezmény adható a kategória egyéb szereplőinek, pályázat benyújtása alapján.A beérkezett pályázatokat egy, a sportközpont vezetője által erre az alkalomra kijelölt sportbizottság bírálja, majd döntése alapján évente max. további 20 fő kaphatja.

Az a), b) és c) esetben a kedvezmény mértéke a jogviszony elején, a teljes jogviszonyra kerül meghatározásra. A c) eseten belül az 50%, valamint a kedvezményben részesülők összlétszáma a kar pénzügyi helyzete alapján változtatható.

– 2. kategória esetén

30%-os kedvezmény adható a kategória szereplőinek, pályázat benyújtása alapján. A beérkezett pályázatokat a Sportközpont vezetője által erre a célra kijelölt sportbizottság bírálja, majd a bizottság döntése alapján évente max. további 50 fő kaphatja. Ebben az esetben a 30%, valamint a kedvezményben részesülők összlétszáma a kar pénzügyi helyzete alapján változtatható.

Sportösztöndíj

A sportösztöndíj mértéke évről-évre változhat (éves keret), a Sportközpont lehetőségeitől és a külső támogatók szerepvállalásaitól függően. /Jelenleg összesen bruttó 5 M Ft –al tervezünk./ A sportösztöndíj lehet készpénz támogatás, utalvány és egyéb a sportoló tevékenységét segítőszolgáltatás vagy eszköz, berendezés biztosítása stb..

Egyszeri juttatás

A)– ösztöndíj, készpénz: Mértéke a mindenkor rendelkezésre álló éves keret 25 %-a. Pályázat alapján kerül kiosztásra. Pályázni az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén lehet:

–  jelenleg is aktív sportoló, és

–  Olimpián vagy VB-n vagy EB-n elért legalább 1- 6. hely

–  Olimpiai sportágban országos bajnokságon elért 1-6. hely

–  kiemelt csapatsportok I. Osztályú korosztályos bajnokságban szereplői

1 fő egyszer kaphat!

B)– ösztöndíj, sportszertámogatást, létesítményhasználati kedvezményt, versenyre való felkészülési költségeket, útiköltségeket fedezhet. Mértéke, az összes éves keret 25%-a. Az 1. és 2. kategória tagjai pályázhatnak rá.

Rendszeres juttatás

A)– ösztöndíj. Mértéke a mindenkor rendelkezésre álló keret 35 % -a, pályázat alapján kerül kiosztásra.

 1. kategóriába tartozó sportolók részére kiadott támogatás. Lehet hozzájárulás a költségekhez, versenyeztetési ill. képzési költségek támogatása, valamint készpénz is. A támogatottak köre és létszáma évenként változtatható.

B)– ösztöndíj. Mértéke a mindenkor rendelkezésre álló keret 15 % -a, pályázat alapján kerül kiosztásra. A 3. kategóriába tartozók pályázhatnak.  Szakmai elbírálás alapján, sportösztöndíj címén juthatnak támogatáshoz. Ez a támogatás a tevékenységükkel összefüggő bármilyen költségtérítés, készpénz is lehet.

***Az összegek éves keretet jelentenek, egy tanévre szólnak, melyek az adott kategóriák között kerülnek szétosztásra. Egy 5 fős bíráló bizottság dönt a sportösztöndíjak kifizetéséről. (Bizottság: egy egyetemhez kötődő egyesület vezetője, EHÖK Elnöke, Sportigazgató, egy testnevelőtanár, támogató vagy annak delegáltja). A pályázatok benyújtási határideje az aktuális tanév féléves felosztása szerint történik. Formanyomtatvány honlapról letölthető lesz.

– 1. félév: október 10-ig

– 2. félév: március 10-ig

A pályázathoz szakmai igazoló dokumentumok csatolása kötelező (sportszövetségi igazolás, nevezési dokumentumok, nevezési díjról, utazási költségekről számla).

Tanulmányi segítségnyújtás

A versenysportolók tanulmányaihoz történő segítségnyújtás, amennyiben erre a sportoló igényt tart. Ezt a Tanulj és Sportolj! program ügyvivői, valamint a Sportiroda munkatársai koordinálják a Tanulmányi Osztályokkal és a kari szervezeti egységekkel együttműködve. Karoknál a felelős személy az oktatási dékánhelyettes.

SZIE Sport Klub, tagsági kártya

A SZIE Sport Klub tagsági kártya 2016 januárjában került bevezetésre a SZIE Sport Kft. működtetésében a Tanulj és sportolj! program kedvezményprogramjához igazodva, azzal összhangban. A hallgatói sport támogatását, a szabadidősport működtetését és a létesítményekbe való beléptetést hivatott megoldani. Az I. Kategóriába tartozó sportolók pályázatuk alapján 100 %, a II: kategóriás sportolók 50 % kedvezményt kaphatnak.

Kollégiumi kedvezmények

A kollégiumi kedvezményeket mindhárom kategóriában meghírdetjük.:

A kedvezményeket a kategóriák között és azokon belül is differenciáltan nyújtanánk az alábbiak szerint:

 1.  kategória részére: 

Kollégiumi elhelyezés biztosítása és 50%-os kollégiumi díj támogatás egységesen.

További 30%,összesen 80%-os kollégiumi díj támogatás a kategórián belül is kiemelkedően teljesítő és az alábbi feltételeknek megfelelő sportolóknak:

–  Olimpián vagy VB-n vagy EB-n elért legalább 1.- 6. hely

– Kiemelt csapatsportok esetében I. osztályú sportoló

– jelenleg már nem aktív sportoló, de korábban Olimpián vagy VB-n ill. EB-n elért dobogós helyezés.

 1. kategória részére:

Kollégiumi elhelyezés biztosítása és 30 %-os támogatás.

A garantált kollégiumi elhelyezés ebben a kategóriában limitált férőhelyre vonatkozik, melynek mértéke két évente és kampuszonként változhat. A sportolókra fenntartott férőhelyek számát, a Sportközpont vezetőjének előterjesztése, javaslata alapján a Egyetem illetékes vezetője határozza meg minden aktuális év május 15 -ig. (Az első évben induló létszámként a gödöllői kampuszon javasolt létszám 100 fő.)

Az adott keretet a kategóriába tartozó sportolók az alábbiak szerint kaphatják meg:

Az egyetemhez kötődő egyesületek (GEAC, FISE, stb.) szakosztályai között  osztjuk fel kampuszonként külön-külön a kedvezményre jogosult hallgatók kollégiumi férőhely iránti igényeinek felmérése mellett. A maximalizált férőhelyek szakágak közötti felosztását, rangsorolást, különböző tényezők (edzések látogatása, versenyeken, mérkőzéseken való részvétel, teljesítmény, egyetem sportstratégiája stb.) és szakosztályi ajánlások figyelembevételével végzi a SZIE sportigazgatója minden év május 15 ig a következő évre vonatkozólag.

Az így kialakult létszámok ismeretében a szakosztályok vezetése, edzők ajánlása alapján az alábbi bizottság hagyja jóvá és hozza meg a végső név szerinti döntést.

A végső döntési joggal rendelkező bizottság tagjai: – Kollégiumi igazgató, – EHÖK (HÖK) elnök – az adott kampusz sportirodájának vezetője, – egy érintett egyesület vezetője meghívás alapján, – SZIE sportigazgató. A bizottságot igény szerint a SZIE sportigazgató hívja össze.

Felvételi plusz pontok

Az alap és mesterképzésnél a jelenlegi központi felvételi eljárási rend alapján, a sporteredmények igazolására – a verseny szintjétől függően – kizárólag az alábbi sportszövetségek, bizottságok által kiállított igazolások másolatai fogadhatók el. Sporteredmények igazolására oklevelek nem fogadhatók el.

A világ- és Európa-bajnokságokról, Olimpiai és Ifjúsági Olimpiai Játékokon elért eredményekről igazolást a megfelelő országos sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége és a Magyar Diáksport Szövetség állíthat ki.

Országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, a Magyar Diáksport Szövetség valamint – az általuk szervezett versenyek tekintetében – a következő országos sportági szakszövetségek igazolhatják:

További szakszövetségek:

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2013K/2_menetrend_es_szabalyok/26_benyujtando_dokumentumok/263_tobbletpontok_igazolasa?itemNo=5

Korábban a Szenátus által elfogadott javaslat alapján a fenti kedvezmények elsősorban a gödöllői kampuszon indulnának el, a nem gödöllői kampuszokon az egyéni lehetőségek és egyeztetések alapján lennének kialakítva.

2017.08.01. Gödöllő

Balázs Zoltán

SZIE sportigazgató